Leverings Voorwaarden - Floor8
Menu

Leverings Voorwaarden

**Leveringsvoorwaarden Floor8 – Vloerenbedrijf**

*Artikel 1: Definities*

1.1. **Floor8:** De onderneming die deze leveringsvoorwaarden hanteert, gevestigd te Oostvoorne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:89476506

1.2. **Opdrachtgever:** De natuurlijke of rechtspersoon met wie Floor8 een overeenkomst aangaat tot levering van vloeren en gerelateerde producten en/of diensten.

1.3. **Overeenkomst:** De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Floor8 en de opdrachtgever betreffende de levering van vloeren en gerelateerde producten en/of diensten.

*Artikel 2: Toepasselijkheid*

2.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van vloeren, producten en/of diensten door Floor8, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

*Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen*

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Floor8 zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Floor8 behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat lopende overeenkomsten hierdoor niet worden aangetast.

*Artikel 4: Levering*

4.1. Levering geschiedt op de overeengekomen plaats en tijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Het risico van de geleverde producten gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

*Artikel 5: Leveringstermijn*

5.1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering van de producten.

*Artikel 6: Prijzen*

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Floor8 behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen, waarbij reeds gesloten overeenkomsten worden gerespecteerd.

*Artikel 7: Betaling*

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Floor8 aangegeven wijze.

7.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 6% per maand.

*Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud*

8.1. Geleverde producten blijven eigendom van Floor8 totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.2. Zolang het eigendom van de geleverde producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, in eigendom overdragen of bezwaren met enig ander recht.

*Artikel 9: Klachten*

9.1. Klachten over de geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Floor8.

9.2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde producten te hebben goedgekeurd.

*Artikel 10: Aansprakelijkheid*

10.1. De aansprakelijkheid van Floor8 is beperkt tot directe schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

10.2. Floor8 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving of bedrijfsschade.

*Artikel 11: Toepasselijk Recht en Geschillen*

11.1. Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Floor8, tenzij dwingendrechtelijke regels zich tegen deze keuze verzetten.

*Contactgegevens Floor8:*
Floor8
Oostvoorne
KvK-nummer: 89476506
T: +31 (6) 13 03 17 08
E: info@floor8.nl
W: www.floor8.nl

NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  

NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP