Algemene Voorwaarden - Floor8
Menu

Algemene Voorwaarden

**Algemene Voorwaarden Floor8 – Vloerenlegbedrijf**

*Artikel 1: Definities*

1.1. **Floor8:** De onderneming die deze algemene voorwaarden hanteert, gevestigd te Oostvoorne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 89476506

1.2. **Opdrachtgever:** De natuurlijke of rechtspersoon met wie Floor8 een overeenkomst aangaat tot het leggen van vloeren en gerelateerde producten en/of diensten.

1.3. **Overeenkomst:** De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Floor8 en de opdrachtgever betreffende het leggen van vloeren en gerelateerde producten en/of diensten.

*Artikel 2: Toepasselijkheid*

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van Floor8, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

*Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen*

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Floor8 zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Floor8 behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat lopende overeenkomsten hierdoor niet worden aangetast.

*Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst*

4.1. Floor8 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich inspannen de overeengekomen resultaten te behalen.

4.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens tijdig aan Floor8 worden verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

*Artikel 5: Prijzen en Betaling*

5.1. De prijzen voor de door Floor8 geleverde producten en diensten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Floor8 aangegeven wijze.

*Artikel 6: Levering en Risico*

6.1. De levering van producten en materialen geschiedt op de overeengekomen locatie en tijdstip.

6.2. Het risico van de geleverde producten gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

*Artikel 7: Klachten*

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Floor8.

7.2. Indien een klacht gegrond is, zal Floor8 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

*Artikel 8: Aansprakelijkheid*

8.1. Floor8 is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

8.2. De aansprakelijkheid van Floor8 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

*Artikel 9: Toepasselijk Recht en Geschillen*

9.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Floor8, tenzij dwingendrechtelijke regels zich tegen deze keuze
verzetten.

*Contactgegevens Floor8:*
Floor8
Oostvoorne
KvK-nummer: 89476506
T: +31 (0)6 13 03 17 08
E: info@floor8.nl
W: www.floor8.nl

NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  

NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP  NEEM CONTACT OP